Cancer-causing Ingredient in Chili Peppers Soothed by Ginger Gừng giúp giảm thành phần gây ung thư có trong những trái ớt It’s widely thought that g

vietanhsongngu.com - Gừng giúp giảm thành phần gây ung thư có trong những trái ớt

Cancer-causing Ingredient in Chili Peppers Soothed by Ginger Gừng giúp giảm thành phần gây ung thư có trong những trái ớt   It’s widely thought that g

Cancer-causing Ingredient in Chili Peppers Soothed by Ginger

Gừng giúp giảm thành phần gây ung thư có trong những trái ớt

 

It’s widely thought that ginger has health benefits — one of which may be to protect against an ingredient in chili peppers that has been linked to stomach cancer. Both ginger and chili peppers are commonly used in Asian cuisine.

Người ta thường cho rằng gừng có nhiều lợi ích cho sức khỏe - một trong số đó là nó có thể kháng lại một thành phần dẫn đến ung thư dạ dày trong những trái ớt. Cả gừng và ớt  thường được sử dụng trong ẩm thực châu Á.

 

Chili peppers get their kick from capsaicin, which some research suggests also has plenty of health benefits. But a diet rich in capsaicin has also been linked to stomach cancer.

Những trái ớt này đã gây bất ngờ bởi chất capsaicin, chất mà một số nghiên cứu cũng cho rằng có rất nhiều lợi ích sức khỏe. Tuy nhiên, một chế độ ăn uống giàu capsaicin cũng dẫn đến ung thư dạ dày.

 

Now, new research shows that one compound in ginger appears to offset the negative health effects of the chili pepper ingredient, and that used together, the two compounds might actually inhibit cancer growth.

Hiện nay, một nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng một hợp chất có trong gừng dường như có thể trung hòa các tác hại tiêu cực của thành phần có trong ớt đối với sức khỏe, và khi được sử dụng với nhau, hai hợp chất này thực sự có thể ức chế sự phát triển ung thư.

 

Researchers at Pharmacy College of Henan University in China conducted a study with mice prone to lung cancer. Over the course of several weeks, they fed the mice either capsaicin or 6-gingerol or both.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Dược thuộc Đại học Hà Nam tại Trung Quốc đã tiến hành một nghiên cứu trên chuột dễ bị ung thư phổi. Trong suốt vài tuần, họ cho những con chuột ăn capsaicin hoặc gingerol 6 hoặc cả hai chất này.

source: http://www.voanews.com/a/cancer-causing-ingredient-chili-peppers-soothed-ginger/3500589.html

by vietanhsongngugroup

nhận xét: