Cách mạng 4.0 trong nông nghiệp: Đi tìm cách tiếp cận hợp lý

vietanhsongngu.com - Cách mạng Công nghiệp 4.0 đã và đang tác động đến nhiều lĩnh vực, đặc biệt là nông nghiệp. Khi mà sự tăng trưởng nông nghiệp vẫn theo chiều rộng, dựa vào tăng diện tích, tăng vụ, sử dụng nhiều lao động, vật tư, ... thì đây được cho là cơ hội để Việt Nam đổi mới công nghệ và gia tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp.

Cách mạng 4.0 trong nông nghiệp: Đi tìm cách tiếp cận hợp lý

Cách mạng 4.0 trong nông nghiệp: Đi tìm cách tiếp cận hợp lý

Revolution 4.0 in agriculture: Finding a reasonable approach

 

Cách mạng Công nghiệp 4.0 đã và đang tác động đến nhiều lĩnh vực, đặc biệt là nông nghiệp.

Industrial Revolution 4.0 has been affecting many fields, especially agriculture.

 

Khi mà sự tăng trưởng nông nghiệp vẫn theo chiều rộng, dựa vào tăng diện tích, tăng vụ, sử dụng nhiều lao động, vật tư, ... thì đây được cho là cơ hội để Việt Nam đổi mới công nghệ và gia tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp.

While agriculture grows in  width based on  increase in  the area under cultivation, crops, the use of labor, agricultural materials... this is expected to be an opportunity for Vietnam to innovate technology and increase the value of agricultural products.

 

Tuy nhiên, cần có cách tiếp cận hợp lý và giải pháp tổng thể để phát huy lợi thế, giảm thiểu tác động tiêu cực do làn sóng công nghệ mới có thể mang đến.

However, it's necessary to find a reasonable approach and a total solution to promote the advantages, reduce the negative effects of the wave of new technology that can bring. 

 

Trong nông nghiệp, Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư dựa trên đặc trưng của cuộc cách mạng kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo, Internet, di động với các cảm biến thông minh kết hợp với công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, ... tạo ra nhiều sản phẩm mới, tối ưu hóa quy trình, phương thức quản trị để sản xuất nông nghiệp hiệu quả hơn.

In agriculture, the Fourth Industrial Revolution which is based on the characteristics of the digital revolution, artificial intelligence, the Internet, mobility with intelligent sensors combined with biotechnology, new material technology, ... creates more new products, optimizes the process, management methods for more effective agricultural production.

 

Nông nghiệp 4.0 hay nông nghiệp thông minh là việc tích hợp những đặc trưng trên, có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

The Agriculture 4.0 or Intelligent agriculture which (mệnh đề quan hệ) is the integration of the above characteristics,  plays a particularly important role in the process of industrialization and modernization of agriculture and rural areas.

 

Nông nghiệp thông minh sẽ thúc đẩy năng suất và hiệu quả thông qua việc hướng dẫn nông dân đưa ra các quyết định tốt nhất và đúng thời điểm để tối ưu hóa sản xuất.

Intelligent agriculture will boost the productivity and efficiency by directing farmers to make the best and timely decisions on optimizing their production.

 

Source: https://www.vietnamplus.vn/cach-mang-40-trong-nong-nghiep-di-tim-cach-tiep-can-hop-ly/477999.vnp

nhận xét: