Cách mạng 4.0 trong nông nghiệp: Đi tìm cách tiếp cận hợp lý

vietanhsongngu.com -

Cách mạng 4.0 trong nông nghiệp: Đi tìm cách tiếp cận hợp lý

The 4.0 Revolution in Agriculture: Looking for a Rational Approach

 

Cách mạng Công nghiệp 4.0 đã và đang tác động đến nhiều lĩnh vực, đặc biệt là nông nghiệp. Khi mà sự tăng trưởng nông nghiệp vẫn theo chiều rộng, dựa vào tăng diện tích, tăng vụ, sử dụng nhiều lao động, vật tư, ... thì đây được cho là cơ hội để Việt Nam đổi mới công nghệ và gia tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp.

The Industrial Revolution 4.0 has been affecting many sectors, especially agriculture. Whilst the agriculture is still growing  in term of width, based on an increase in areas,  an increase in crops, intensive use of materials and labor force, this approach is expected to be an opportunity for Vietnam to innovate its technologies and increase the value of agricultural products.

 

Tuy nhiên, cần có cách tiếp cận hợp lý và giải pháp tổng thể để phát huy lợi thế, giảm thiểu tác động tiêu cực do làn sóng công nghệ mới có thể mang đến.

However, it is necessary to have a rational approach and a multi-faceted solution to enhance the advantages, minimize the negative impacts possibly brought about by the waves of new technology.

 

Trong nông nghiệp, Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư dựa trên đặc trưng của cuộc cách mạng kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo, Internet, di động với các cảm biến thông minh kết hợp với công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, ... tạo ra nhiều sản phẩm mới, tối ưu hóa quy trình, phương thức quản trị để sản xuất nông nghiệp hiệu quả hơn.

In Agriculture, the Fourth Industrial Revolution is based on the characteristics of the digital revolution, Artificial intelligence, Internet, mobility with intelligent sensors combined  with the biotechnology, new material technology, ... to create many new products, optimize the processes and management methods for a more effective agricultural production.

 

 

Nông nghiệp 4.0 hay nông nghiệp thông minh là việc tích hợp những đặc trưng trên, có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Nông nghiệp thông minh sẽ thúc đẩy năng suất và hiệu quả thông qua việc hướng dẫn nông dân đưa ra các quyết định tốt nhất và đúng thời điểm để tối ưu hóa sản xuất.

The Agriculture 4.0 or Intelligent agriculture which is the integration of the above characteristics,  plays a particularly important role in the process of industrialization and modernization of agriculture and rural areas. Intelligent agriculture will boost the productivity and efficiency by directing farmers to make the best and timely decisions on optimizing their production.

 

Source: https://www.vietnamplus.vn/cach-mang-40-trong-nong-nghiep-di-tim-cach-tiep-can-hop-ly/477999.vnp

nhận xét: