Britain's oldest dinosaur fossil found

vietanhsongngu.com - Britain's oldest dinosaur fossil found Hóa thạch khủng long lâu đời nhất được tìm thấy ở Anh

Britain's oldest dinosaur fossil found

Britain's oldest dinosaur fossil found

Hóa thạch khủng long lâu đời nhất được tìm thấy ở Anh 

 

Experts say they have identified Britain’s oldest sauropod dinosaur from a fossil bone discovered on the North Yorkshire coast.

Các chuyên gia nói rằng họ đã xác định được loài khủng long sauropod (khủng long chân thằn lằn) cổ nhất ở nước Anh từ một đốt xương hóa thạch được phát hiện tại bờ biển Bắc hạt Yorkshire. 

 

The dinosaur backbone – which dates back about 176m years to the Middle Jurassic period – was found on a beach at Whitby after it fell out of a cliff face.

Đốt xương sống của loài khủng long chân thằn lằn này - đã từng tồn tại cách đây 176 triệu năm thuộc kỉ Trung Jura- được tìm thấy trên bãi biển ở Whitby sau khi nó rơi ra khỏi một vách đá.

 

It represents the earliest skeletal record of this type of dinosaur from the UK and adds to existing evidence from Yorkshire dinosaur tracks that the creatures once roamed freely across this part of the country, say researchers at the University of Manchester.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Manchester đã cho biết: Nó đại diện cho ghi chép sớm nhất về xương của loài khủng long này đến từ Vương quốc Anh và thêm vào những bằng chứng hiện có về sự tồn tại từ các dấu vết của khủng long chân thằn lằn ở Yorkshire khi một lần loài sinh sinh vật này đi ngang qua vùng đất của quốc gia này.
 

 

Sauropods include some of the largest plant-eating dinosaurs that have existed and were a successful group for nearly 150m years.

Loài khủng long Sauropod này bao gồm một số các loài khủng long khổng lồ ăn thực vật từng tồn tại và là một nhóm hưng thịnh trong gần 150 triệu năm.

 

They possessed distinctive long necks and tails, small heads, large bodies and walked on all fours. Some species, such as the Argentinosaurus, grew up to 115ft (35 metres) long and possibly weighed as much as 80 tonnes.

Chúng sở hữu cổ và đuôi dài, đầu nhỏ, thân hình lớn và bước đi với bốn cái chân. Một số loài, chẳng hạn như loài Argentinosaurus, dài tới 115 feet (35 mét) và có thể nặng tới 80 tấn. 
 

The fossil is said to be an extremely rare find, given that the Middle Jurassic rocks of the world are exposed in very few areas, although dinosaur fossils of a similar age have been found in China and Latin America.

Hóa thạch trên được cho là một khám phá cực kỳ hiếm, những tảng đá thuộc kỉ Trung Jura của thế giới được phô bày ở rất ít khu vực, mặc dù hóa thạch của khủng long cùng tuổi đã được tìm thấy ở Trung Quốc và Mỹ Latinh.

 

Prof Phil Manning and his team from the University of Manchester used x-ray tomography to study the fossil bone, which is now held in the collections at the Yorkshire Museum in York.

Giáo sư Phil Manning và nhóm của ông từ Đại học Manchester dùng phương pháp chụp X-quang để nghiên cứu xương hóa thạch, nó bây giờ được lưu giữ trong tập sưu tập tại bảo tàng Yorkshire ở York. 
 

The vertebra will be on show at the Yorkshire Museum from 8 June.

Các đốt xương sống này sẽ được trưng bày tại bảo tàng Yorkshire từ ngày 8 
tháng 6.

Source: www.theguardian.com

 

By vietanhsongngugroup

nhận xét: