Bị tàn phá, rừng nhiệt đới bắt đầu thải carbon nhiều hơn hấp thụ

vietanhsongngu.com - Rừng nhiệt đới đang thải ra nhiều cacbon hơn là hấp thụ, trái với quan niệm thông thường cho rằng nơi đây giúp hấp thụ cacbon và giải phóng oxy, theo PBS. Những vùng rừng này phát ra khoảng 425 triệu tấn cacbon mỗi năm, lớn hơn toàn bộ lượng khí thải từ xe cộ ở Mỹ.

Bị tàn phá, rừng nhiệt đới bắt đầu thải carbon nhiều hơn hấp thụ

Bị tàn phá, rừng nhiệt đới bắt đầu thải carbon nhiều hơn hấp thụ

Devastated rainforests begin to release more carbon emissions than those of what they can absorb

 

Rừng nhiệt đới đang thải ra nhiều cacbon hơn là hấp thụ, trái với quan niệm thông thường cho rằng nơi đây giúp hấp thụ cacbon và giải phóng oxy, theo PBS. Những vùng rừng này phát ra khoảng 425 triệu tấn cacbon mỗi năm, lớn hơn toàn bộ lượng khí thải từ xe cộ ở Mỹ.

Tropical rainforests are releasing more carbon emissions than those of what they are absorbing. This notion is contrary to the common view that these areas help to absorb carbon emissions and release oxygen, according to the Public Broadcasting Service (PBS). Every year, these forests emit about 425 million tons of carbon which are more than the total amount of vehicle emissions in the United States.

 

Không giống xe cộ chỉ có một chiều là thải cacbon vào khí quyển, thực vật vừa hấp thụ, vừa giải phóng cacbon. Rừng nhiệt đới hấp thụ CO2 thừa trong khí quyển, rừng càng lớn thì càng có thể giữ nhiều cacbon, làm giảm sự ấm lên toàn cầu và ngăn chặn biến đổi khí hậu.

Unlike vehicles which only release carbon dioxide into the atmosphere, plants absorb carbon and release carbon at the same time. Tropical forests absorb abundant carbon dioxide in the atmosphere. The larger the forests are, the more carbon they can hold, reducing the global warming and preventing the climate change.

 

Alessandro Baccini, nhà sinh thái rừng tại Trung tâm Nghiên cứu Woods Hole, và nhà sinh thái rừng Wayne Walker đến các khu rừng thuộc 22 quốc gia trên thế giới để đo tổng khối lượng sinh vật, hay sinh khối, của các khu rừng nhiệt đới. Họ phát hiện các khu rừng thưa bắt đầu thải cacbon vào khí quyển khi số cây bị đốn hạ, cây chết bắt đầu mục rữa.

Alessandro Baccini, the Forest Ecologists at Woods Hole Research Center, and the Forest Ecologist Wayne Walker, have gone through the forests of 22 countries around the world to measure the total quantity of plants or biomass of tropical forests. They have found out that the thin forests begin to emit carbon into the atmosphere after the chopped and dead trees are cut down and start to go rotten.

 

Nhóm nghiên cứu nhận thấy, những khu rừng bị thu hẹp thải nhiều carbon hơn là hấp thụ, đảo ngược vai trò "bể chứa carbon" xưa nay. Tình trạng mất rừng diện nhỏ tăng nhanh, chiếm gần 70% lượng carbon thải ra trong toàn khu vực rừng nhiệt đới, Baccini cho biết.

The researcher team found that the narrowed forests release more carbon than absorb it, reversing its role of the "carbon tank". Small forest degradation is rapidly increasing, accounting for nearly 70% of all carbon emissions in tropical forests, said Baccini.

 

"Chúng ta vẫn còn thời gian để cải thiện điều này", Baccini cho biết. Ông gợi ý sử dụng biện pháp truyền thống là trồng cây và ngưng chặt rừng.

"We still have time to improve this," Baccini said. He suggested using traditional methods including planting and stopping forests.

 

Source: https://vnexpress.net/tin-tuc/khoa-hoc/moi-truong/bi-tan-pha-rung-nhiet-doi-bat-dau-thai-carbon-nhieu-hon-hap-thu-3648986.html

nhận xét: