Bây giờ facebook đánh giá người dùng dựa trên sự tin cậy

vietanhsongngu.com - Facebook bây giờ đang đánh giá người dùng trên phương diện ho đáng tin cậy như thế nào bằng việc xác định và báo cáo những tin thật hay tin giả. Hệ thống đánh giá này được báo cáo lần đầu tiên bởi bài đăng của tờ Washington. Facebook is now rating users on how trustworthy they are in identifying and reporting real and false news. The ratings system was first reported by The Washington Post.

Bây giờ facebook đánh giá người dùng dựa  trên sự tin cậy

Bây giờ facebook đánh giá người dùng dựa trên sự tin cậy

Facebook Now Rates Users on Trustworthiness

 

Facebook bây giờ đang đánh giá người dùng trên phương diện ho đáng tin cậy như thế nào bằng việc xác định và báo cáo những tin thật hay tin giả. Hệ thống đánh giá này được báo cáo lần đầu tiên bởi bài đăng của tờ Washington.

Facebook is now rating users on how trustworthy they are in identifying and reporting real and false news. The ratings system was first reported by The Washington Post.

 

Người viết bài đăng này đã phỏng vấn Giám đốc sản xuất Tessa Lyons người đã dẫn dắt công ty nỗ lực chống lại những thông tin sai lệch. Bà Lyons cho biết hệ thống đã được phát triển và đi vào thực hiện hơn một năm nay.

A Post reporter interviewed Facebook product manager Tessa Lyons, who leads the company’s efforts to fight misinformation. Lyons told the newspaper the system was developed and put into place over the past year.

 

Vào tháng 1, Facebook đã thông báo một hệ thống tương tự để đưa ra sự đánh giá sự đáng tin cậy của nguồn thông tin. Đồng thời, ông chủ sáng lập Facebook Mark Zuckerberg cho biết những đánh giá này được dựa theo thông tin được Người dùng Facebook cung cấp.

In January, Facebook announced a similar system to produce ratings for the trustworthiness of news sources. At that time, Facebook founder Mark Zuckerberg said those ratings would be based on information provided by Facebook users.

 

Ông Zuckerberg cũng cho biết những nguồn thông tin nhận được đánh giá sự tin cậy cao từ cộng đồng sẽ được ưu tin trên bảng tin mới.

Zuckerberg said news sources receiving higher trustworthy ratings from the community would be prioritized in the social media service’s News Feed.

 

Hệ thống đánh giá mới này được thiết kế nhằm dự đoán hiệu quả của người dùng như thế nào trong việc xác định và báo cáo các nguồn tin sai lệch.

The new ratings system is designed to predict how effective a user is at identifying and reporting false news stories.

 

Mỗi người dùng sẽ được phiếu đánh giá giữa 0 và 1, theo báo cáo của tờ The Post. Bà Lyons cũng cho biết rằng hệ thống này là cần thiết bởi vì một vài người dùng đang báo cáo không đúng về việc liệu câu chuyện đó là đúng hay không.

Every user is given a rating between zero and one, the Post reports. Lyons told the newspaper such a system is necessary because some users are incorrectly reporting whether a story is true or false.

 

Lyons nói:"Không có gì lạ khi mọi người nói với chúng tôi điều gì đó là sai chỉ đơn giản là vì họ không đồng ý với tiền đề của một câu chuyện hoặc họ đang cố gắng nhắm mục tiêu một nhà xuất bản cụ thể".

 It’s “not uncommon for people to tell us something is false simply because they disagree with the premise of a story or they’re intentionally trying to target a particular publisher,” Lyons said.

 

Ví dụ, cô cho biết xếp hạng tin cậy của người dùng sẽ tăng lên nếu trước đó họ báo cáo một câu chuyện tin tức sai và câu chuyện sau đó được xác nhận là sai bởi một người kiểm tra thực tế.

As an example, she said a user’s trustworthiness rating would go up if they previously reported a news story as false, and the story was later confirmed as false by an independent fact checker.

 

Source: https://learningenglish.voanews.com/a/facebook-now-rates-users-on-trustworthiness/4539612.html

 

nhận xét: