Bạo lực học đường: Chuyện không chỉ riêng của Việt Nam

vietanhsongngu.com - Hiếm khi nào, thông tin về bạo lực học đường lại “nóng” trên các diễn đàn, mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng như hiện nay. Những vụ việc này gây ảnh hưởng không nhỏ đến thể chất, tinh thần của học sinh, suy giảm niềm tin của xã hội về môi trường học tập an toàn, lành mạnh và thân thiện.

Bạo lực học đường: Chuyện không chỉ riêng của Việt Nam

Bạo lực học đường: Chuyện không chỉ riêng của Việt Nam

School violence: A matter exclusively for Vietnam

 

Theo số liệu của UNESCO (năm 2017), tỷ lệ trẻ em và vị thành niên là nạn nhân của bạo lực học đường hàng năm lên đến 246 triệu người trên toàn thế giới.

According to the data from UNESCO (2017), the rate of children and adolescents who are victims of annual school violence CAME up to 246 million people all over the world.

 

Hiếm khi nào, thông tin về bạo lực học đường lại “nóng” trên các diễn đàn, mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng như hiện nay. Những vụ việc này gây ảnh hưởng không nhỏ đến thể chất, tinh thần của học sinh, suy giảm niềm tin của xã hội về môi trường học tập an toàn, lành mạnh và thân thiện.

Rarely does the information about school violence become so "hot" on forums, social networks and mass medias like nowadays. These incidents have significantly affected to the physical and mental well-being of students and also reduced the belief of society in a safe, healthy and friendly learing environment.

 

Vấn đề bạo lực học đường gần đây diễn biến phức tạp, có thể xảy ra trong trường học, ngoài cộng đồng và cả trên không gian mạng. Các nghiên cứu cho biết, tỷ lệ bạo lực học đường tại các quốc gia theo từng thời điểm có thể dao động từ 10%-70% và có xu hướng gia tăng.

Recently, school violence has become complicated, and it can happen at school, in the community and in cyberspace. Researches show that the rate of school violence in countries can range between 10% to 70% from time to time and it tends to increase.

 

Tuổi học sinh tham gia các vụ bạo lực học đường có xu hướng trẻ hóa từ 10-15 tuổi.

The age of students joining in school violence tends to be rejuvenate from 10 to 15 years. 

 

Tại Việt Nam, tình trạng bạo lực học đường có xu hướng gia tăng cả về số vụ việc, mức độ nghiêm trọng cũng như tính chất, xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, trở thành mối quan tâm của mọi gia đình, nhà trường, nỗi trăn trở của toàn xã hội.

In Vietnam, the status of school violence which tends to increase in both cases, the severity as well as the nature, happens in many provinces and cities throughout the country. This becomes a concern of all families, school, and the concern of the whole society.

 

Phó giáo sư, tiến sỹ Trần Thành Nam, Chủ nhiệm Khoa các Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, chia sẻ bạo lực học đường là một trong những vấn đề của toàn cầu.

Assoc. Prof, Dr. Tran Thanh Nam, Dean of the Faculty of Educational Sciences, University of Education, Hanoi National University, shared that school violence was one of the global problems.

 

Theo số liệu của UNESCO (2017), tỷ lệ trẻ em và vị thành niên là nạn nhân của bạo lực học đường hàng năm lên đến 246 triệu người trên toàn thế giới.

According to UNESCO (2017), the proportion of children and adolescents who are the victim of annual school violence is up to 246 million people worldwide.

 

 

Source: https://www.vietnamplus.vn/bao-luc-hoc-duong-chuyen-khong-chi-rieng-cua-viet-nam/565785.vnp

nhận xét: