Are killer robots an imminent threat?

vietanhsongngu.com -

Are killer robots an imminent threat?

Are killer robots an imminent threat?

Robot giết người có phải là một mối đe dọa sắp xảy ra?

 

We have something…much bigger. Your kids probably have one of these, right? Not quite.

Chúng ta có thứ gì đó ... lớn hơn nhiều. Con của bạn có thể  sở hữu một trong số này phải không? Không hẳn.

 

Hell of the pilot? No. That skill is all AI. It’s flying itself. Its processor can react 100 times faster than a human.

Gã phi công chết tiệt từ địa ngục nào chăng? Không. Kỹ năng đó là Trí tuệ nhân tạo (AI). Nó đang tự bay. Bộ xử lý của nó có thể phản ứng nhanh hơn 100 lần so với con người.

 

This is the new autonomous weapon that has just been presented by leading military equipment company.

Đây là vũ khí sát thương tự động mới vừa được công ty thiết bị quân sự hàng đầu giới thiệu.

 

The stochastic motion is an anti-sniper feature. Just like any mobile device these days, it has cameras and sensors. And just like your phones and social media apps. It does facial recognition.

Thiết bị chuyển động ngẫu nhiên này là một tính năng chống bắn tỉa. Giống như bất kỳ thiết bị di động nào hiện nay, nó có các máy ảnh và cảm biến. Và giống như điện thoại và ứng dụng truyền thông xã hội của bạn. Nó nhận diện khuôn mặt.

 

Inside here is 3 grams of shaped explosive. This is how it works: Did you see that?

Bên trong là 3 gam chất nổ được đóng khối. Đây là cách nó hoạt động: Bạn đã thấy điều đó phải không?

 

That “little” bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents.

Vụ nổ nho nhỏ đó đủ để thâm nhập vào hộp sọ và phá hủy nội dung bên trong.

 

This is the power of a single unit but this weapon is designed for team deployment.

Đây là sức mạnh của một đơn vị duy nhất nhưng vũ khí này được thiết kế để thực hiện việc triển khai nhóm.

 

That is an air strike of surgical precision. It’s one of a range of products. Trained as a team, they can penetrate buildings, cars, trains, evade people, bullets, pretty much any counter-measure.

Đó là một cuộc không kích chính xác độ chính xác gần như một con dao phẫu thuật. Đây là một trong một loạt các sản phẩm. Được đào tạo theo nhóm, chúng có thể xâm nhập vào các tòa nhà, xe hơi, tàu hỏa, trốn tránh mọi người, đạn, khá nhiều biện pháp phản công.

 

They cannot be stopped. Now I said this was big. Why? Because we are thinking big. Watch: a 25 million dollar order now buys this: enough to kill half a city. The bad half.

Chúng không thể dừng lại. Bây giờ tôi nói đến điều to lớn. Tại sao? Bởi vì chúng ta đang nghĩ tới điều lớn lao. Theo dõi xem: một đơn hàng trị giá 25 triệu đô la bây giờ dành cho việc mua cái này: đủ để giết nửa thành phố. Một nửa còn lại thực sự xấu xa;

 

Nuclear is obsolete. Take out your entire enemy, virtually risk-free. Just characterize him, release the swarm and rest easy.

Hạt nhân giờ đã lỗi thời. Giết toàn bộ kẻ thù của bạn, mà chẳng hề có chút rủi ro gì. Chỉ cần mô tả đặc điểm cho anh ta, thả rông nó và thoải mái nghỉ ngơi.

 

 Actually, these devices are not real yet. This is a simulation of what they could do.

Trên thực tế, những thiết bị này không thực. Đây chỉ là một mô phỏng những gì mà chúng có thể làm.

 

I can hear it. I can hear it moving. Are you at the university? Oliver? Oliver?

Tôi có thể nghe nó. Tôi có thể nghe tiếng nó di chuyển. Bạn đang ở trường đại học? Oliver? Oliver?

 

His short film is part of the campaign to stop production of autonomous weapons of killer robots before it’s too late.

Bộ phim ngắn của ông là một phần của chiến dịch ngừng sản xuất vũ khí sát thương tự động của robot giết người trước khi quá muộn.

 

This short film is more than just speculation. It shows the result of interacting and miniaturizing technologies that we already have.

Bộ phim ngắn này không chỉ là sự suy đoán. Nó cho thấy kết quả của các công nghệ tương tác và thu nhỏ mà chúng ta đã có.

 

I’m Stewart Russel, a professor of computer science at Berkeley. I’ve worked in AI for more than 35 years.

Tôi là Stewart Russel, một giáo sư về khoa học máy tính tại Berkeley. Tôi đã làm việc trong lĩnh vực này trong hơn 35 năm.

 

It’s potential to benefits humanity is enormous, even in defense. But allowing machines to choose to kill humans will be devastating to our security and freedom. Thousands of my fellow researchers agree. We have an opportunity to prevent the future you just saw. But the window to act is closing fast.

Nó có khả năng mang lại lợi ích cho nhân loại rất lớn, ngay cả trong phòng thủ. Nhưng cho phép máy móc lựa chọn việc giết người sẽ tàn phá đến sự an toàn và tự do của chúng ta. Hàng ngàn đồng nghiệp của tôi đồng ý. Chúng tacó cơ hội để ngăn chặn tương lai mà bạn vừa nhìn thấy. Nhưng cửa sổ để hành động là đóng cửa nhanh. 

nhận xét: