Apple Announces Changes for App Store

vietanhsongngu.com - Tuần này, Apple đã công bố một kho ứng dụng App Store đã được tân trang lại sẽ cho phép các nhà phát triển quảng cáo khi người tiêu dùng tìm kiếm các ứng dụng mới.

Apple Announces Changes for App Store

Apple Announces Changes for App Store

Apple công bố thay đổi cho kho dữ liệu App Store

 

Apple announced a revamped App Store this week that will allow developers to advertise as consumers search for new apps.

Tuần này, Apple đã công bố một kho ứng dụng App Store đã được tân trang lại sẽ cho phép các nhà phát triển quảng cáo khi người tiêu dùng tìm kiếm các ứng dụng mới.

 

Developers will also receive a bigger cut of the revenue from subscription apps, and Apple has said it has already sped up its process to approve apps before they are put on sale.

Các nhà phát triển cũng sẽ nhận được một phần doanh thu lớn hơn từ các ứng dụng thuê bao, và Apple đã cho biết họ đang thúc đẩy tiến trình của mình để phê duyệt các ứng dụng trước khi chúng được bán.

 

But developers and analysts fear it will not help end the steady decline of individual app sales.

Nhưng các nhà phát triển và các nhà phân tích lo ngại rằng nó sẽ không giúp chấm dứt tình trạng doanh số bán ứng dụng riêng/đơn lẻ ( ứng dụng chỉ có 1 tính năng đơn lẻ) ngày càng giảm sút.

 

"We need to move away from having an individual app for every individual thing you want to do," said Vint Cerf, one of the inventors of the internet, to a San Francisco conference on the future of the web Wednesday.

Tại một hội nghị tại San Francisco về tương lai của web vào hôm thứ tư,Vint Cerf, một trong những nhà phát minh của internet cho “Chúng ta cần phải tránh việc tạo ra một ứng dụng riêng cho mỗi việc mà bạn muốn làm,"

 

Artificial intelligence (AI) has already begun to replace using individual apps - particularly in the form of the voice-controlled Siri, whom consumers ask for various things as opposed to using individual apps.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã bắt đầu thay thế việc sử dụng các ứng dụng riêng cụ thể là dưới hình thức điều khiển bằng giọng nói có tên là Si ri , mà người tiêu dùng dùng để yêu cầu những thứ khác nhau chứ không phải sử dụng các ứng dụng đơn lẻ.

 

Certain apps such as Facebook Messenger are also expanding to include shopping and document storage options.

Một số ứng dụng như Facebook Messenger cũng được mở rộng để bao gồm các lựa chọn mua sắm và lưu trữ tài liệu.

Still, a total takeover of individual apps is in the distant future.

Tuy nhiên, quản lý được toàn bộ các ứng dụng đơn vẫn còn ở trong tương lai xa

 

App Store revenues have increased 35% over the past year, Apple CEO Tim Cook said on a recent conference call.

Giám đốc điều hành Apple Tim Cook cho biết trong cuộc họp gần đây doanh thu từ kho ứng dụng App Store đã tăng 35% trong năm qua.

 

The App Store is thought to be of even more importance to Apple's revenue stream as iPhone sales level off.

App Store được cho là có tầm quan trọng hơn đối với doanh thu của Apple khi mà doanh số bán iPhone chững lại.

 

Source: http://www.voanews.com/a/apple-announces-changes-for-app-store/3368543.html
by vietanhsongngugroup

 

nhận xét: