AI có thể vượt qua kỳ thi đầu vào của Đại học Tokyo?

vietanhsongngu.com - Could an AI pass the entrance exam for the University of Tokyo?

AI có thể vượt qua kỳ thi đầu vào của Đại học Tokyo?

AI có thể vượt qua kỳ thi đầu vào của Đại học Tokyo?

Could an AI pass the entrance exam for the University of Tokyo?

 

Các nhà khoa học Nhật đang nghiên cứu để tạo ra một hệ thống phần mềm đủ thông minh để vượt qua kỳ thi tuyển sinh của Đại học Tokyo.

Japanese scientists are studying to create a software system smart enough to pass the entrance exam of the University of Tokyo.

Theo Nhật báo WSJ Real Time, một robot được xây dựng bởi Viện Tin học Quốc gia Nhật Bản đã được nhận vào hầu hết các trường đại học Nhật Bản (bao gồm 441 trường đại học tư thục và 33 trường đại học quốc gia)– ngoại trừ trường Đại học Tokyo sau khi nó đánh bại 80% sinh viên tham gia kỳ thi tuyển sinh Đại học Tokyo.

According to WSJ blog Japan Real Time, a robot named Todai built by Japanese National Institute of Informatics was accepted into most Japanese universities(including 441 private universities and 33 national universities) - but not the University of Tokyo after it passed the University of Tokyo entrance exam better than 80% of other students.

Tại hội nghị TED 2017 vào hồi tháng 4, chuyên gia AI Noriko Arai đã trình bày về Todai Robot, một hệ thống phần mềm được lập trình để tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học tại các trường đại học danh tiếng nhất của Nhật Bản.

At the 2017 TED Conference in April, AI expert Noriko Arai gave a presentation on Todai Robot, a software system programmed to take university entrance exams in the most prestigious universities of Japan.

Noriko Arai, giám đốc chương trình của dự án Todai Robot Project, đã đưa ra câu hỏi cho những người tham gia Ted Talk: Liệu AI có thể thi đậu trường Đại học Tokyo hay không?

Noriko Arai, the program director of Todai Robot Project, put the question to the participants in Ted Talk: “Can AI get into the University of Tokyo?”

Dự án mà Noriko Arai đang nói đến nhằm nhằm mục đích hình dung cả năng lực trí tuệ và giới hạn của Trí tuệ nhân tạo hiện tại bằng cách thiết lập mục tiêu cụ thể: một AI có thể vượt qua kỳ thi đầu vào đại học.

The project which Noriko Arai was talking about is aiming to visualize both the intellectual capacities and the limitation of current AI by setting a specific goal: an AI can pass university entrance exams.

Trong năm 2015-2016, Todai Robot đã vượt qua hơn 70% các kỳ thi của các trường đại học ở Nhật Bản.

In 2015-2016, Todai Robot passed more than 70 % in exams of the universities in Japan.

Todai đã tham gia dự bảy phần trong kỳ thi bao gồm khoa học, toán học, tiếng Anh, và phần viết văn 600 từ. Nó đã đánh bại 80 phần trăm số sinh viên tham gia kỳ thi này.

Todai participated in seven sections in the exam including science, math, English, and a 600-word essay writing part. It won 80 percent of the students who took the exam.

Mặc dù AI không thể hiểu được ý nghĩa và cũng không phải là một con người có cảm xúc, nhưng nó có thể viết một bài tiểu luận xuất sắc về thương mại hàng hải thế kỷ 17.

Although AI cannot understand meaning and is not an emotional guy, it can write an excellence essay on 17th-century maritime trade.

Robot của Arai cũng mắc một số lỗi. Ví dụ, Todai thất bại trong việc nắm bắt một câu hỏi trắc nghiệm mà có vẻ dễ dàng đối với trẻ nhỏ.

Arai's robot also makes some mistakes. For example, Todai failed to grasp a multiple choice question which seems to be easy for young children.

Tuy nhiên theo Arai thì đây không phải là điều đáng được tán dương, Nói môt cách khác thì sự phát triển của AI cần được cảnh báo.

However, this is supposed to be not the good news for celebration. On the other hand, the development of AI needs to be alarmed, according to Arai.

Robot Todai và các dạng AI khác chắc chắn sẽ vượt qua nhận thức và trí nhớ của con người ở một số điểm, theo các nhà nghiên cứu và người máy. Bộ não con người không thể cạnh tranh được với khả năng trí tuệ của máy tính.

Todai Robot and other types of AI will surely surpass human awareness and memory at some point, said researchers and robotics. The human brain cannot compete with the computer's intellectual ability.

Todai Robot đã được đào tạo về các kỳ thi đại học kể từ năm 2011, nhưng hai năm liên tiếp, nó chỉ đạt được điểm số thấp hơn. Lần này,  Todai  đạt được điểm số 511 điểm trong số 950, cao hơn mức điểm sàn là 416.

Todai Robot has been trained for its college exams since 2011, but two years in a row, it only got below average scores. In this time around, Todai received a score of 511 points out of 950, above the national average of 416.

Viện nghiên cứu này cho biết họ muốn hợp tác với các nhà nghiên cứu bên ngoài trong việc nâng cao tính chính xác của kỹ thuật AI nhằm tạo ra các giá trị tương lai trong lĩnh vực công nghệ thông tin cũng như mở rộng hiểu biết của chúng ta về khả năng trí tuệ của con người.

The institute said that they would like to cooperate with external researchers in enhancing the accuracy of AI techniques to create future values in the information technology field as well as widen our understanding of human intellectual ability.

Trong dự án này, họ không chỉ tập trung vào kiến thức liên ngành đã tích lũy và công nghệ tiên tiến mà còn mong muốn hợp tác với các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới.

In this project, they not only focus on accumulated interdisciplinary knowledge and advanced technologies but also hope to cooperate with researchers all over the world.

Bà Noriko Arai cho biết dự án này đã được thực hiện để xem xét liệu bộ não con người có thể được thay thế bởi AI hay không để con người có thể bắt đầu nghiên cứu những lĩnh vực mới. Và từ bây giờ, con người đang chuẩn bị cho những thay đổi sắp tới trong tương lai. Và nếu như AI không thể thay thế được bộ não con người, thì con người cần phải làm rõ những thiếu sót trong việc phát triển công nghệ này.

According to Mrs. Noriko Arai, the project has been carried out to consider if the human brain might be replaced by AI so that human can start studying new areas. And human are preparing for upcoming changes in the future from now. And if AI cannot replace human brain, then human need to clarify shortcomings in developing the technology.

Năm ngoái, Ray Kurzweil, Giám đốc Kỹ thuật của Google dự đoán máy tính sẽ không ngoan hơn con người vào năm 2029.

Last year, Ray Kurzweil, Google's Director of Engineering said that computers would outsmart humans by 2029.

nhận xét: