AI có thể giúp thương mại điện tử thông minh hơn bằng cách nào

vietanhsongngu.com - How AI Is Making eCommerce Smarter

AI có thể giúp thương mại điện tử thông minh hơn bằng cách nào

AI có thể giúp thương mại điện tử thông minh hơn bằng cách nào

How AI Is Making eCommerce Smarter

 

Trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục phát triển, thâm nhập vào các khu vực có phạm vi rộng lớn. Điều này cho phép việc khám phá các giá trị mới cho dịch vụ ngân hàng, y tế và thể thao.

Artificial intelligence (AI) continues revving up, penetrating a broad spectrum of areas, uncovering new value for banking, healthcare, and sports.

 

Thương mại Điện tử cũng không phải là ngoại lệ. Nó cung cấp cho những người mua sắm trải nghiệm người dùng liên tục và mang lại cho các nhà bán lẻ cơ hội sinh lợi. Đó là lý do tại sao nó là lý do để 42% người bán lẻ và thương mại điện tử cầu thủ, áp dụng, hoặc mở rộng chương trình AI của họ.

eCommerce doesn’t stay on the sidelines, providing shoppers with a seamless user experience and granting retailers lucrative opportunities. That’s why it stands to reason that 42% of retail and eCommerce players pilot, apply, or expand their AI programs.

 

Chatbots cho việc chuyển đổi tương tác của người tiêu dùng đang dần dần thay đổi toàn cảnh thương mại điện tử. Theo Gartner, vào năm 2020, có 85% tương tác của khách hàng sẽ xảy ra mà không có sự tương tác với con người. Và vào năm 2018, các bot AI sẽ xác định khách hàng bằng giọng nói và khuôn mặt.

Chatbots for transforming consumer interactions are progressively changing the landscape of eCommerce. According to Gartner, 85% of customer interactions will occur without interacting with a human by 2020. And in 2018, AI bots will identify clients by voice and face.

 

Thật vậy, trợ lý mua ảo đã chứng tỏ là một lợi ích, và Thương mại điện tử đã nhanh chóng đưa ra thách thức phù hợp với môi trường AI.

Indeed, virtual buying assistants have already proved to be a boon, and eCommerce has been quick to take up the challenge of fitting the AI environment.

 

Trong khi tìm kiếm một cửa hàng trực tuyến cho các tài sản mong muốn, người mua hàng mong đợi một quy trình phức tạp và nhanh chóng phản hồi với các truy vấn của họ. Bên cạnh đó, một sự biến đổi mạnh mẽ trong mCommerce đã thúc đẩy tiền tố này, buộc các nhà tiếp thị phải tìm kiếm các cách thức mới để thu hút khách hàng. Chatbots gần như là một giải pháp và một trình điều khiển khả thi để đáp ứng các nhu cầu.

While searching for an online store, shoppers expect a hassle-free process and lightning-fast responses to their queries. Besides, a dramatic upswing in mCommerce has upped the ante, forcing marketers to look for new ways of customer engagement. Chatbots have come in as a possible solution and a driver for tailoring offers.

 

AI, là cốt lõi của chatbots, sắp xếp lại các đống dữ liệu không cấu trúc của trang web, bao gồm các phản hồi trước đó và phản hồi của khách hàng. Học sâu cho phép các chatbot phân tích thông tin thu thập được và trích xuất các khái niệm quan trọng như hình ảnh và tên của các mục. Với sự giúp đỡ của dữ liệu đó, chatbot có thể tinh chỉnh các cuộc trò chuyện với người tiêu dùng.

AI, being the core of chatbots, crunches mounds of website’s data, including previous responses and customer feedback. Deep learning allows chatbots to analyze the gathered information and extract important concepts such as images and items’ names. With the help of that data, chatbots can refine conversations with consumers.

 

Một phương pháp khác nhằm giúp cho  các chatbot tiếp thu dữ liệu là để tích hợp chúng với các giỏ hàng để hệ thống có thể nắm bắt chi tiết, số lượng và điều khoản vận chuyển.

Another method to feed chatbots with data is to integrate them with shopping carts so that the system could capture item details, quantities, and shipping terms.

 

Dữ liệu càng được xử lý và tận dụng, càng nhiều các thuật toán máy thông tin nhận được. Điều này cho phép các chatbot đưa ra những câu trả lời chính xác và đưa ra các khuyến nghị chi tiết. Đó là lý do tại sao các doanh nghiệp thương mại điện tử nên hướng tầm nhìn của mình vào việc sử dụng các giải pháp Big Data tùy chỉnh để có được hình ảnh hoàn chỉnh về thời gian thực của tài sản dữ liệu và tinh chỉnh tương tác giữa khách hàng và khách hàng.

The more data is processed and leveraged, the more information machine algorithms receive, letting chatbots devise accurate replies and give detailed recommendations. That’s why eCommerce businesses should set their sights on employing custom Big Data solutions to get a complete, real-time picture of data assets and fine-tune bot-customer interactions.

 

Đưa ra một giọng nói nào đó để tìm kiếm nâng cao

Giving a voice to advanced search

 

Khách hàng thường xuyên vào một cửa hàng trực tuyến với một ý tưởng rõ ràng về những gì họ muốn mua. Hãy tưởng tượng sự thất vọng của họ nếu họ nhận được kết quả tìm kiếm không liên quan. Để giúp khách hàng thực hiện đúng việc mua hàng, điều quan trọng là phải cung cấp cho họ những tìm kiếm theo ngữ cảnh và cá nhân hóa. Và đó chính là điểm nổi trội của AI.

Customers often enter an online store with a clear idea of what they want to buy. Imagine their disappointment if they get irrelevant search results. To help clients make the right purchase, it’s vital to arm them with contextualized and personalized search. And that’s exactly where AI excels.

 

Ví dụ như The North Face, phát triển mạnh trên hệ thống AI cho phép nhập liệu bằng giọng nói và NLP(Lập Trình Ngôn Ngữ Tư Duy). Giải pháp của họ, được hỗ trợ bởi Watson của IBM, giúp người dùng tìm kiếm chiếc áo khoác hoàn hảo.

The North Face, for example, thrives on the AI system enabling voice input and NLP. Their solution, powered by IBM’s Watson, assists users in finding a perfect jacket.

 

Hệ thống phân tích các câu trả lời của khách hàng và điều kiện thời tiết trong khu vực nhất định, kiểm tra hơn 350 sản phẩm, và phát hiện ra những người phù hợp với tình hình một cách hoàn hảo.

The system analyzes the client’s answers and weather conditions within the given area, scrutinizes more than 350 products and discovers those perfectly fitting the situation.

 

Do đó, eBay cho rằng một bức tranh trị giá một ngàn chữ. Để thực sự hưởng lợi từ những khả năng tìm kiếm, công ty này rất nhiệt tình giới thiệu hai tính năng sáng tạo - 'Tìm trên eBay' và 'Tìm kiếm Hình ảnh'.

eBay, in turn, thinks a picture is worth a thousand words. To truly benefit from the search capabilities, the company went to town on introducing two innovative features - 'Find It On eBay' and 'Image Search'.

 

Được tăng cường bằng tầm nhìn máy tính và học tập sâu, các tùy chọn này làm cho toàn bộ internet có thể mua sắm đuôc. Người tiêu dùng phải chia sẻ hình ảnh của một mục thông qua các phương tiện truyền thông xã hội, gửi một ảnh chụp từ một thư viện ảnh Camera Roll hoặc gắn một URL vào thanh tìm kiếm của eBay để có được danh sách đầy đủ các sản phẩm phù hợp với mặt hàng ban đầu.

Empowered by computer vision and deep learning, these options make the entire internet shoppable. Consumers have to share the picture of an item via social media, submit a camera roll photo, or put an URL into the eBay search bar to get the full list of products matching the initial item.

 

Để thu hút người dùng trong trải nghiệm tìm kiếm thực sự độc đáo, eBay tiến hành xử lý hình ảnh, quét qua 1,1 tỷ danh sách và xếp hạng các mục dựa trên sự tương đồng thị giác.

To immerse users in a truly unique search experience, eBay processes the image, scans through its 1.1 billion listings, and ranks items based on visual similarity.

 

Gặt hái những lợi ích với việc bán hàng thông minh

Reaping the benefits with sales intelligence

 

AI đang bước vào lãnh vực tiếp thị bằng cách giúp tạo ra các thông điệp bán hàng rõ ràng để tiếp cận với nhiều khách hàng hơn.

AI is entering the territory of marketing leads by helping craft clear sales messages to reach out to more clients.

 

Thông qua lượng dữ liệu khổng lồ, AI sẽ nắm bắt được các thông tin được lưu giữ trước đây trên không gian mạng; hành vi của khách hàng trước, trong và sau khi mua, cũng như sở thích, phản hồi, thông tin giao dịch và nhân khẩu học của họ.

Combing through huge amounts of data, AI surfaces the information previously kept in cyberspace; customer behavior before, during, and after a purchase, as well as their preferences, feedback, transaction information, and demographics.

 

Các kết quả thu được được tổng hợp để nhanh chóng xác định các cụm và mô hình. Điều này cho phép các nhóm bán hàng nhắm mục tiêu khách hàng tốt hơn, tiết lộ những tương đồng giữa họ và hiểu được người nào muốn có được sản phẩm nào.

The obtained results are synthesized to rapidly pinpoint clusters and patterns. This allows sales teams to target clients better, reveal similarities between them, and understand who is most likely to acquire which product.

 

Ngoài ra, AI có thể giúp các nhà tiếp thị cọ xát với những khách hàng khó tiếp cận. Getty Images sử dụng công nghệ nhận dạng hình ảnh và công nghệ học máy để phân tích các đối thủ, theo dõi các xu hướng chính, đánh giá tác động của việc kinh doanh trực tuyến và đánh giá mức độ phổ biến của thương hiệu.

Beyond that, AI can help marketers sand down the bumps. Getty Images, Inc. uses image recognition and machine learning technologies to analyze rivals, track major trends, evaluate the impact of their business online, and assess the brand’s popularity.

 

Để làm cho quá trình này hiệu quả hơn và lưu trữ tất cả thông tin ở một nơi nào đó, chủ cửa hàng trực tuyến có thể yêu cầu các nhà cung cấp tích hợp nền tảng AI với hệ thống CRM của công ty hoặc phần mềm ERP.

To make the process even more impactful and store all the information in one place, online shop owners can ask vendors to integrate an AI platform with the company’s CRM system or ERP software.

 

Chúng ta sẽ đi đâu từ đây?

Where do we go from here?

 

Các ví dụ được đưa ra trong bài báo này cho thấy AI tiếp tục phát triển, hỗ trợ các nhà tiếp thị bằng nhiều cách. Giải pháp Big Data, phần mềm nhận dạng hình ảnh tùy chỉnh và Học sâu giúp cá nhân hóa các phiếu mua hàng, nâng cao lòng tin của khách hàng, tăng doanh thu, mở rộng phạm vi kinh doanh, và chẳng có giới hạn nào cả.

The examples outlined in this article show that AI continues gaining ground, assisting marketers in an array of ways. Big Data solutions, custom image recognition software, and Deep learning help personalize offers, foster clients’ trust, boost sales, expand business boundaries, and the sky's the limit.

 

AI hiển nhiên sẽ được ứng dụng trong ngành thương mại Điện tử trong một thời gian dài. Và câu hỏi đặt ra là liệu các công ty có tin vào công nghệ này hay không, nhưng ai sẽ là người đầu tiên áp dụng các giải pháp điều khiển dựa trên AI và thực hiện chúng vào các chiến lược tiếp thị của họ để thoát khỏi sự cạnh tranh.

It’s evident AI is to stay in eCommerce for a notable length of time. And the question is not whether companies believe in this technology or not, but who will be the first to adopt AI-driven solutions and implement them into their marketing strategies to leave the competition in the dust.

Source: channels.theinnovationenterprise.com

nhận xét: