AI bây giờ có thể xác định được xu hướng tính dục của một cá nhân nào đó?

vietanhsongngu.com -

AI bây giờ có thể xác định được xu hướng tính dục của một cá nhân nào đó?

AI bây giờ có thể xác định được xu hướng tính dục của một cá nhân nào đó?

Can AI Now Determine a Person’s Sexual Orientation?

 

Theo một số báo cáo gần đây, Trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng xác định chính xác xu hướng tính dục của một người bằng cách phân tích các hình ảnh của khuôn mặt của người đó.

According to some latest reports, Artificial Intelligence (AI) has the ability to accurately identify a person's sexual orientation by analyzing photos of his face.

 

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nhân học và Tâm lý Xã hội đã chỉ ra rằng công nghệ AI có thể phỏng đoán xu hướng tính dục của một người nào đó bằng cách quét một bức ảnh khuôn mặt của người đó. Nghiên cứu này được thực hiện bởi hai nhà nghiên cứu là Michal Kosinski và Yilun Wang đến từ trường Đại học Stanford.

A study published in the Journal of Personality and Social Psychology showed that AI technology can surmise a person’s sexual orientation by scanning a photo of his face. The study was conducted by the lead researchers of the study, Michal Kosinski and Yilun Wang from the Stanford University.

 

Phần mềm máy học được sử dụng trong nghiên cứu này có thể phỏng đoán các biểu hiện giới tính bằng cách phân tích sự khác biệt trong cấu trúc mặt. Kosinski cho rằng với những bộ dữ liệu phù hợp, một AI có khả năng nhìn thấy các mẫu hành vi mà con người không thể.

The machine learning software which is used in the research can surmise signs of sexuality by analyzing the differences in facial structures. With the right data sets, Kosinski said that an AI had the ability to see behavioral patterns that humans could not.

 

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cho rằng loại công nghệ AI này cũng có thể phát hiện được những đặc điểm riêng tư, ví dụ như chỉ số IQ hoặc quan điểm chính trị của người đó.

Also, the researchers claimed that the type of AI technology could also discover intimate traits, for example, a person’s intelligence quotient (IQ) or political views.

 

Nhiều nhà phê bình lo ngại rằng việc sử dụng trí thông minh máy móc này có thể vi phạm quyền riêng tư cũng như bị lạm dụng cho mục đích chống lại cộng đồng LGBT.

Many critics worried about the use of the machine intelligence can violate a person's privacy as well as is used abused for anti-LGBT purposes.

 

Phần mềm có thể đe dọa đến sự an toàn và riêng tư không?

Can the software threat to safety and privacy?

 

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Stanford đã tiết lộ rằng có những đặc điểm và biểu hiện "không đồng nhất về giới tính" giữa đồng tính nam và phụ nữ. Nghiên cứu cho thấy những người đồng tính luyến ái nam có khuynh hướng mang "phong cách chải chuốt" còn những người đồng tính nữ thì trở nên nam tính hơn và ngược lại.

The researchers from Stanford University revealed that there are "gender-atypical" features and expressions between gay men and women. The research suggested gays incline to “grooming style”; conversely, lesbians become more masculine.

 

Sau khi phần mềm này quét năm bức ảnh khuôn mặt của một người, kết quả về sự khác biệt giữa nam đồng tính và phụ nữ được đưa ra đó là "91 phần trăm thời gian với nam giới và 83 phần trăm thời gian với phụ nữ".

After the software scanned five photos of a person’s face, the results of differences between gay men and women given were “91 percent of the time with men and 83 percent of the time with women”.

 

Một số bài báo cho rằng những phát hiện từ nghiên cứu chính là "hỗ trợ mạnh mẽ" cho lý thuyết về nguồn gốc của xu hướng tính dục của một người bắt nguồn từ việc tiếp xúc với các hoóc môn khác nhau trước khi sinh.

Some papers think that the research’s findings are a "strong support" for the theory about the origin of a person's sexual orientation stemming from the exposure to various hormones before birth.

 

Các kết quả nghiên cứu này được công bố đầu tiên trên tạp chí Economist, dựa trên một mẫu gồm hơn 35.000 bức ảnh khuôn mặt được đăng công khai trên một trang web hẹn hò của Mỹ.

The research’s results first reported in the Economist were based on a sample of more than 35,000 facial photos posted on a US dating website.

 

Với hàng tỷ bức ảnh trên khuôn mặt của những người được đăng trên các trang mạng xã hội và được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của chính phủ, các nhà nghiên cứu cũng lo lắng rằng dữ liệu công khai có thể được sử dụng để phát hiện xu hướng tính dục sẽ vi phạm quyền cá nhân của mọi người nếu như không có sự đồng ý của họ.

With billions of facial photos of people posted on social media sites and stored in government databases, the researchers also worried that public data which could be used to detect people’s sexual orientation will violate the personal right of people without their consent.

 

Một loạt các vấn đề đáng lo ngại có thể xảy ra nếu công nghệ này được phép áp dụng rộng rãi. Chẳng hạn, các cặpi vợ chồng có thể sử dụng phần mềm này để kiểm tra người bạn đời mà họ nghi ngờ hoặc thanh thiếu niên có thể sử dụng thuật toán này đối với bạn bè của chúng hoặc thậm chí chính bản thân chúng.

A series of worrisome problems can occur if the technology is allowed to be widely applied. For example, spouses can use the software on partners who they suspect or teenagers can use the algorithm on their peers or even themselves.

 

Đáng sợ hãi hơn, một số chính phủ có thể lợi dụng công nghệ này để truy tố những người LGBT. Điều này có nghĩa là việc phát triển loại phần mềm này và công khai các khả năng của nó trở thành một chủ đề gây tranh cãi vô cùng khi phần mềm này có thể khuyến khích các ứng dụng có hại.

More frighteningly, some governments can take advantage of the technology to prosecute LGBT people. This means that developing this type of software and publicizing its abilities become a highly a controversial topic when the software can encourage harmful applications.

 

Tuy nhiên, các tác giả của cuộc nghiên cứu cho rằng việc sử dụng phần mềm này có thể hỗ trợ các chính phủ và các công ty có thể xem xét và kiểm soát rủi ro về quyền riêng tư nhằm thiết lập các biện pháp tự vệ và đưa ra qui định.

However, the study’s authors argued that the use of the software can support governments and companies can consider and control privacy risks to set up safeguards and regulations.

 

Giáo sư tâm lý học Nick Rule tại Đại học Toronto, người đã công bố nghiên cứu về khoa học về gaydar cho biết: "Chắc chắn là đáng lo ngại. Giống như bất kỳ công cụ mới nào, nếu nó rơi vào tay kẻ xấu, nó có thể được sử dụng cho mục đích bệnh hoạn. Nếu bạn có thể bắt đầu lập hồ sơ người dân dựa trên vẻ ngoài của họ, sau đó xác định họ và làm những điều khủng khiếp với họ, điều đó quả là tồi tệ."

“It’s certainly unsettling. Like any new tool, if it gets into the wrong hands, it can be used for ill purposes,” said Nick Rule, an associate professor of psychology at the University of Toronto, who has published research on the science of gaydar. “If you can start profiling people based on their appearance, then identifying them and doing horrible things to them, that’s really bad.”

 

Những phát hiện của nghiên cứu đang gia tăng mối quan ngại về những rủi ro tiềm ẩn như Báo cáo về Người thiểu số trong bộ phim khoa học nơi mà bất kỳ ai cũng có thể bị bắt sau khi dự đoán rằng họ sẽ phạm tội.

The study’s findings are increasing concerns about the potential risks like the science-fiction movie Minority Report in which anybody can be arrested after they are predicted to commit a crime.

 

Theo ông Brian Brackeen, giám đốc điều hành của Kairos, AI có thể cho chúng ta biết bất cứ điều gì về ai đó với đầy đủ dữ liệu. Và câu hỏi đặt ra ở đây là "Chúng ta có muốn biết không?”

According to Mr. Brian Brackeen, CEO of Kairos, AI could tell us anything about someone with enough data. And the question which was put here is “Do we want to know?”

 

nhận xét: